MEMBERS AREA

Medlemskabsbetingelser for Aditus Networks

§ 1. Formål
Navnet Aditus Networks stammer fra latin og betyder: Access, opportunity of obtaining.

Aditus Networks er skabt ud fra et behov for et netværk målrettet CEO´s for høj-vækst virksomheder. Formålet er at opbygge nære relationer og skabe tillid for samarbejde og ide-udveksling blandt netværkets medlemmer på tværs af brancher.

Aditus Networks skaber værdi for medlemmerne i kraft af, at netværket består af homogene grupper af CEO’s med et fælles sæt udfordringer samt med fælles behov for drøftelse af relevante temaer.

§ 2. Medlemsforhold
Aditus Networks er et netværk, der har CEO’s i virksomheder med potentiale for vækst og internationalisering som målgruppe. Virksomhederne forudsættes at have opnået Proof of Concept, dvs. er på markedet, har kunder og en organisation eller alternativt CEO´s med en relevant tilsvarende erfaringsbase.

Aditus Networks’ ledelse vurderer, om et potentielt medlem passer ind i målgruppen og er berettiget til optagelse i netværket samt i den enkelte netværksgruppe.

Optagelse i Aditus Networks kan ske enten gennem en anbefaling fra et eller flere medlemmer, og/eller via en samtale med Aditus Networks’ ledelse, således at det sikres, at et potentielt nyt medlem passer ind i forhold til målgruppen.

§ 3. Medlemsforpligtelser
Medlemmerne har pligt til at overholde de til enhver tid gældende medlemskabsbetingelser for Aditus Networks.

Medlemmerne har endvidere pligt til at optræde loyalt i forhold til Aditus Networks og dets medlemmer, herunder behandle oplysninger som kommer frem på netværksmøderne med fortrolighed, som beskrevet i § 5.

§ 4. Medlemsrettigheder
I kraft af et medlemskab af Aditus Networks opnår medlemmerne ret til at blive en del af et netværk af ”peers” samt deltagelse i netværkets netværksgrupper, jf. § 5.

Medlemmerne har ret til at se regnskaber og budgetter for Aditus Networks.

§ 5. Organisation af netværksgrupper og møder
Aditus Networks etablerer som udgangspunkt netværksgrupper, når der som minimum er 5 medlemmer til den pågældende netværksgruppe. For de enkelte netværksgrupper gælder ingen krav om industri fokus eller segment af medlemmernes virksomhed eller fag-område. Dog vil der i optagelses- og fordelingsprocessen af medlemmerne i de enkelte netværksgrupper blive taget et vist hensyn til direkte konkurrenter.

Aditus Networks vurderer generelt, at et ideelt medlemsantal pr. netværksgruppe er max. 25 personer. I tilfælde af, at en netværksgruppe er lukket for tilgang af nye medlemmer, etablerer Aditus Networks en venteliste for optagelse i den pågældende netværksgruppe, henholdsvis til optagelse i en ny netværksgruppe, der etableres, når der som minimum er 5 medlemmer på ventelisten.

Formålet med afholdelse af netværksmøder er generelt at opbygge nære relationer og skabe tillid for samarbejde og ide-udveksling blandt medlemmerne i netværksgruppen.

Aditus Networks planlægger at afholde som minimum 10 møder for medlemmerne i de enkelte netværksgrupper om året.

Agenda/aktiviteter for møderne i de enkelte netværksgrupper omfatter en ”siden sidst” beskrivelse, hvor de enkelte medlemmer fortæller om deres udfordringer, erfaringer og udvikling i forhold til sidste møde, en ”case story” samt behandling af et givent emne i tema-rækken fra eksterne foredragsholdere og/eller blandt medlemmerne.

Alt hvad der drøftes på medlemsmøderne betragtes som fortroligt og må ikke videregives udenfor den enkelte netværksgruppe. Alt materiale i form af præsentationer, dokumenter mv. må ikke videregives uden tilladelse fra rettighedshaveren.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion (opsigelse og ophævelse af medlemskab)
Et medlems opsigelse af sit medlemskab i Aditus Networks skal ske med 60 dages varsel til udløb af 12 måneders kontingentperioden for det enkelte medlem, jf. § 7.

Aditus Networks kan ophæve et medlems medlemskab af Aditus Networks med øjeblikkelig virkning, såfremt medlemmet væsentligt misligholder sine medlemsforpligtelser, fx ved manglende eller forsinket betaling af medlemskontingent, jf. § 7, overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen i forhold til de andre medlemmer og/eller Aditus Networks, jf. § 3, overtrædelse af tavshedspligten i forhold til oplysninger og materiale mv., som medlemmet har fået kendskab til på netværksgruppemøderne, jf. § 5, m.m.

§ 7. Kontingent og udgifter
Der betales et årligt kontingent på pt. DKK 8.000,00 for medlemskab af Aditus Networks og deltagelse i de enkelte netværksgrupper.

Et medlemskontingent løber i 12 måneder fra indmeldelsen og betales forud for hele perioden.

Prisregulering af kontingentet meddeles samtlige medlemmer af Aditus Networks med minimum 90 dages varsel og får virkning for opkrævning af kontingentet for det efterfølgende år hos de enkelte medlemmer.

Et nyt medlem tilbydes uden beregning at deltage i ét medlemsmøde i den netværksgruppe, vedkommende ønsker optagelse i. Såfremt vedkommende efterfølgende oplyser, at denne ønsker optagelse i Aditus Networks og i den pågældende netværksgruppe, fremsendes faktura for kontingent med en betalingsfrist på 15 dage.

Såfremt faktura for medlemskab ikke betales rettidigt ifølge betalingsfristen på 15 dage, påløber der morarenter fra dagen efter forfaldsdatoen i henhold til rentelovens regler.

Er faktura for medlemskab ikke betalt efter udløbet af en 10-dages frist i en fremsendt påkravsskrivelse til det pågældende medlem, ekskluderes medlemmet med øjeblikkelig virkning fra Aditus Networks ved meddelelse til den pågældende.

Medlemmet har mulighed for at suspendere sit medlemskab samt betalingen af kontingent i tilfælde af dokumenteret sygdom, orlov mv. i den periode, hvor medlemmet ikke deltager i netværksgruppemøderne. Denne periode kan højst strække sig over 12 måneder, hvorefter medlemskabet bortfalder.

Medlemskontingentet refunderes ikke - og tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af medlemmets opsigelse, udmeldelse eller eksklusion/ophævelse.

Aditus Networks dækker indenfor budgettet eventuelle udgifter til sædvanlige mødeaktiviteter, fx indlæg fra foredragsholdere, afholdelse af møder, leje af lokaler, normalt også forplejning mv. for henholdsvis medlemmer og eksterne talere.

Der kan forekomme enkeltarrangementer - ud over de sædvanlige 10 fastlagte møder per år omfattet af den årlige kontingentbetaling - fx julefrokost, weekendarrangementer, fællesrejser mv. - hvor hel eller delvis egenbetaling er påkrævet af de deltagende medlemmer, hvilket besluttes i de enkelte netværksgrupper.

§ 8. Ændring af medlemsvilkår mv.
Aditus Networks forbeholder sig ret til at foretage ændringer af medlemskabsvilkårene, hvilke meddeles medlemmerne og effektueres med to ugers varsel.

§ 9. Tvister (værneting og lovvalg)
Tvister mellem Aditus Networks og dets medlemmer afgøres efter dansk ret ved byretten i Aditus’ hjemting (som første instans).

København, 1. maj 2009

We support

Aditus Social

For info about meetings, discussion and other relevant issues, please visit our linkedIn profile or write to dorte@aditusbiz.com
MEMBERSHIP: Write dorte@aditusbiz.com for more info Copyright 2011
Design: TRUE™ // CMS: Dudal Webdesign